07
مهر
event-cover-2
تماشا و آموزش زبان از طریق فیلم
16:00 - 13:00

برگزاری جلسه فیلم 12 Angry Men در روز جمعه به تماشای فیلم ۱۲ مرد عصبانی بنشینید و زبان انگلیسی خود را تقویت کنید. زمان برگذاری: جمعه...