You give us a year, we will give you the world

برنامه امتحان فاینال ترم زمستان 96

۲۰ اسفند ۱۳۹۶

قابا توجه زبان آموزان گرامی؛

برنامه امتحان فاینال ترم زمستان به شرح جدول زیر اعلام میگردد.

تقاضا می شود راس ساعت اعلام شده در موسسه حضور یابید.

زبان آموزانی که به هر دلیلی قادر به حضور در تاریخ و ساعت اعلام شده نمی باشند، بایستی هر چه زودتر با مراجعه به دفتر برای امتحان مجدد ثبت نام بعمل آورند.

ضمناً، رعایت نکات ذیل الزامی می باشد:

1- لطفا on time باشید و راس ساعت اعلام شده در جلسه امتحان حضور یابید، در صورت تاخیر بخشی از سوالات خود را از دست خواهید داد.

2- زبان آموزانی که در بخش مالی تسویه نکرده اند لطفا نهایتا تا تاریخ 23 اسفند ماه به دفتر مراجعه نمایند. در صورت داشتن بدهی، امکان حضور در جلسه امتحان نخواهد بود.