You give us a year, we will give you the world

پر استفاده ترین مهارت ارتباطی ما چیست؟

۲۴ مهر ۱۳۹۶

Listening یکی از مهارتهای ارتباطی ما است که بیشترین استفاده را در زندگی روزمره به خود اختصاص می دهد. یکی از این تحقیقات بیان میکند که اکثریت بین 70 تا 80 درصد از زندگی خود را در حال برقراری ارتباط می باشند که 9 درصد آن نوشتاری ، 16 درصد آن از طریق خواندن، 30 درصد گفتاری و 45 درصد مهارت شنیداری می باشد.

تحقیقات همچنین بیان میکنند که اکثر ما شنوندگان ضعیف و ناکارآمدی هستیم.

علت چیست؟ دلایل زیادی وجود دارند :

-آموزش صحیح و مناسب در این حوزه وجود ندارد: با اینکه این مهارت نسبت به مهارت های دیگر استفاده بیشتری دارد اما آموزش رسمی در ارتباط با آن وجود ندارد و اکثر مدارس و آموزشگاه ها در راستای مهارت های دیگر فعالیت می کنند.

-تفاوت سرعت در فکر کردن و صحبت کردن: سرعت میانگین صحبت کردن برای اکثریت به اندازه ی 125 کلمه در دقیقه می باشد . این در حالیست که ما میتوانیم به 400 کلمه در دقیقه فکر کنیم که همین تفاوت در سرعت باعث میشود هنگامیکه به سخنان فردی گوش میکنیم تنها 25 درصد از مغزمان درگیر باشد و 75 درصد دیگر شروع به فکر کردن به موضوع دیگری میکند به همین علت اگر بخواهیم تمام حواسمان درگیر مطلبی باشد باید به صورت خودآگاه تلاش کنیم تا میزان تمرکزمان را افزایش دهیم.